PDS-D - Poslijediplomski doktorski studij

 

Doktorski studij Dentalna Medicina na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu provodi se od akademske godine 2007/2008. kada je, nakon provedene međunarodne recenzije, sukladno kriterijima Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje i naputcima Rektorskoga zbora od Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta, dobivena dopusnica za održavanje poslijediplomskog doktorskog studija Dentalna medicina.

Cilj je doktorskog studija je pružiti polaznicima znanja i vještine vezane uz razumijevanje znanstvenog pristupa, prepoznavanje otvorenih znanstvenih pitanja, planiranja i provođenje znanstvenog istraživanja, kritičku analizu vlastitih i tuđih znanstvenih zaključaka, pisanje i objavljivanje rezultata znanstvenog rada te sintezu postojećih rezultata istraživanja u nove spoznaje koje bi trebale doprinijeti   napretku struke i društva u cjelini. Krajnji cilj je transfer znanja u svekolika područja društvene djelatnosti u koje dentalna medicina kao struka ima upliva, kao što je javno zdravstvo, klinička djelatnost, industrija dentalnih materijala itd.

Sadržaji doktorskog studija su  najčešće koncepcijski vezani uz pojedine znanstvene projekte i ostvaruju se uz stalnu mentorsku potporu istaknutih stručnjaka i priznatih znanstvenika iz područja dentalne i opće medicine, a oslanja se na Strateški program znanstvenih istraživanja od 2015. do 2020. Stomatološkog fakulteta. Studentima se pružaju znanja iz temeljnih znanstvenih vještina kroz metodičke predmete čiji cilj je razvijanje generičkih vještina studenata, da bi se u drugom djelu studija pozornost usmjerila na specifična područja kroz pohađanje granskih predmeta. Od ak. god. 2016/2017 najveća pozornost se pridaje znanstveno-istraživačkom radu pri čemu je nastavno opterećenje u obliku pohađanja klasične nastave svedeno na ukupno 36 ECTS bodova, a ostala 144 ECTS boda kandidat stječe kroz znanstveno-istraživački rad koje se vrednuje diseminacijom rezultata aktivnim sudjelovanjem na znanstvenim skupovima i objavljivanjem članaka u međunarodno recenziranim znanstvenim časopisima.

 

Ishodi učenja:

1. Usvojiti temeljni znanstveni metodološki pristup pri planiranju i provođenju istraživanja

2. Analizirati postojeće stanje dosega znanosti u određenom području dentalne medicine i prepoznati otvorena znanstvena pitanja

3. Isplanirati i provesti izvorno znanstveno istraživanje iz područja pokrivenih studijom Dentalna medicina koje će dovesti do novih spoznaja čiji rezultati će se objaviti u uglednim znanstvenim časopisima

4. Provesti sveobuhvatno pretraživanje znanstvene literature, kritički procijeniti i protumačiti objavljene članke

5.  Izabrati odgovarajuću metodu (znanstvenu opremu, instrumente i analitičke alate) za planirano istraživanja te napraviti realan plan provedbe istraživanja te uvažiti ograničenja pojedinih metoda

6. Primijeniti etičke kodekse znanstvenog istraživanja i publiciranja te izraditi prijavu za prosudbu etičnosti istraživanja nadležnom Povjerenstvu

7. Odabrati ogovarajuće statističke metode i poznavati računalne programe za rad s njima. Ispravno protumačiti rezultate statističke analize

8. Diseminirati znanstvene rezultate kroz različite oblike prezentacija na znanstvenim skupovima (poster prezentacije, oralne prezentacije, znanstveni forumi…)

9. Napisati članak i odabrati časopis za objavljivanje članka

10. Komunicirati s urednikom i recezentima časopisa

11. Prenositi znanstvene spoznaje široj društvenoj zajednici i komunicirati s kolegama temeljem argumenata dobivenih relevantnim znanstvenim spoznajama