Opći podaci

Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet

Gundulićeva 5, HR-10000 Zagreb
Republika Hrvatska

Centrala:
tel. (01) 4802 111
fax. (01) 4802 159

 

Tajništvo fakulteta:
tel.(01) 4807 350
fax. (01) 4807 367

e-mail: dekanat@sfzg.hr
Web: http://www.sfzg.unizg.hr

Matični broj: 3204995
OIB: 70221464726
Žiro račun IBAN: HR7423600001101235285
Identifikacijski kod ustanove za prijavu EU projekata: PIC 939235869


D E K A N:

prof.dr.sc. Hrvoje Brkić

prof. dr. sc. Hrvoje Brkić

 

P R O D E K A N I:

Prof. dr. sc. Darko Macan

Prof.dr.sc. Darko Macan
Prodekan za nastavu i studente

Prof. dr. sc. Zrinka Tarle

 Prof.dr.sc. Zrinka Tarle
Prodekanica za znanost

 Doc. dr. sc. Marin Vodanović
Prodekan za sveučilišne poslijediplomske specijalističke studije

Prof. dr. sc. Bagić

Prof.dr.sc. Ivana Čuković-Bagić
Od 2. listopada 2014. izabrana je za prorektoricu za studente, studije i kontrolu kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu 

Prof. Vojvodić

Prof.dr.sc. Denis Vojvodić
Prodekan za poslovanje

Prof. Ivan Alajbeg

Prof.dr.sc. Ivan Alajbeg
Prodekan za međunarodnu suradnju 

G L A V N I   T A J N I K:

Ines Muljat Skansi, dipl.iur.

 

 

Ured Dekana:
Lada Prišlić
tel. (01) 4802 123

 

Služba za studije i trajno obrazovanje:
Željka Orešković, dipl. iur.
tel. (01) 4807 362

 

ISVU koordinator:
Ivan Kafadar, bacc. ing. el.
tel. (01) 4807 357
email: ikafadar@sfzg.hr

 

Poslovi poslijediplomskih studija u službi za studije i trajno obrazovanje
Antun Vukšić
tel. (01) 4807 364

 

 

Služba za financijsko i računovodstveno poslovanje:
Ana - Marija Fijala, struč. spec. oec.
tel. (01) 4807 360

 

Služba za pravne, kadrovske i opće poslove:
Maja Duhač, dipl. iur.
tel. (01) 4807 353

 

Služba za informatizaciju i multimedijalne djelatnosti:
Dario Đurasović, struč. spec. ing. techn. inf.
email: dario@sfzg.hr

 

Središnja stomatološka knjižnica:
mag.bibl. Vesna Borić, dipl. ing.
tel. (01) 4802 152

 

Služba za tehničke poslove (održavanje, zaštita na radu):
Željko Strugar, bacc. ing. sec.
tel. (01) 4802 120