Repozitorij

Obavijesti

NATJEČAJ
za upis polaznika poslijediplomskog sveučilišnog studija za stjecanje akademskoga stupnja doktora znanosti u trajanju od tri godine (šest semestara) u ak.god. 2014./2015.

Poslijediplomski sveučilišni studij za stjecanje akademskoga stupnja doktora znanosti traje tri godine. Ustrojen je od obveznih i izbornih predmeta znanstvene djelatnosti izvan organizirane nastave, sljedstveno propisanom bodovnom sustavu. Planirani početak nastave je u zimskom semestru ak. 2014./2015. godine. Po za-
vršetku studija stječe se akademski stupanj doktora znanosti (dr.sc.). Ukupna cije-
na studija je 54.000,00 kuna. Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku, a moguće je izvođenje i na engleskom jeziku.

 

Uvjeti:

• završen studij dentalne medicine/stomatologije ili drugi sveučilišni diplomski studij iz biomedicinskog područja,
• pojedinačne opće predmete mogu upisivati i polaznici drugih doktorskih studija, a na preporuku mentora,
• uspjeh u diplomskom studiju: prosječna ocjena viša od 3.50 za studente u dijelu radnog vremena i 4.00 za studente u punom radnom vremenu
• dva pisma preporuke znanstveno-nastavnih djelatnika
• znanje engleskog jezika

 

Prijava i potrebni dokumenti:

• zamolba (obrazac na www.sfzg.hr),
• domovnica ili dokaz o državljanstvu (strani državljani),
• izvod iz matične knjige rođenih,
• diploma ili ovjereni preslik diplome o završenom studiju biomedicinske grupacije,
• ovjereni prijepis ocjena diplomskog studija,
• ovjerena preslika diplome o stečenom stupnju magistra znanosti (ukoliko je pristupnik mr.sc.),
• ovjereni izvod iz indeksa poslijediplomskog studija s navedenim ocjenama iz svih predmeta (ukoliko je pristupnik mr.sc.),
• životopis,
• popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova (za citiranost u CC indeksu potrebno je dostaviti potvrdu Stomatološke ili Sveučilišne knjižnice),
• dokaz o znanju engleskog jezika,
• pisma preporuke
• troškovi prijave u iznosu od 400,00 kn, koji se uplaćuju na račun Fakulteta, IBAN (račun primatelja): HR 7423600001101235285, (u model za broj ne upisivati ništa, a u poziv na broj upisati: 6615107,
• priznanica o uplati.
Razgovor s pristupnicima je obvezni dio upisnog postupka, a održat će se uz prethodnu obavijest elektroničkom poštom.
Studij se izvodi na hrvatskom i na engleskom jeziku.
Dodatne obavijesti mogu se dobiti u Službi za studije i trajno obrazovanje, Petrinjska 34, 10000 Zagreb, tel. +385/01/4807-364, fax +385/01/4807-361 ili na web stranicama: http./www.sfzg.hr pod PDS-doktorski studij.

 

Prijave treba predati do 15. rujna 2014. godine, u Tajništvu Stomatološkog fakulteta, Petrinjska 34, 10000 Zagreb ili preporučeno poštom s naznakom "Prijava za upis na doktorski studij".

Mirko Moguljak
Objavljeno: 9. 7. 2014. u 11:20

NATJEČAJ
za upis polaznika poslijediplomskog specijalističkog studija Dentalna medicina u trajanju od dvije godine (četiri semestra)

Poslijediplomski specijalistički studij kojim se stječe akademski naziv sveučilišni magistar dentalne medicine (univ.mag.med.dent.) traje dvije akademske godine, a planira se započeti u zimskom semestru akademske 2014./2015. godine. Studij će biti ustrojen od obveznih i izbornih kolegija, te stručne i znanstvene djelatnosti izvan organizirane nastave, sljedstveno propisanom bodovnom sustavu.
Cijena studija iznosi 25.000,00 kuna i plaća se za I. i II. semestar po 7.500,00 kuna a za III. i IV. semestar po 5.000,00 kuna. Studij će se organizirati ako se prijavi dovoljan broj polaznika.


Uvjeti:

• završen studij dentalne medicine/stomatologije,
• poznavanje jednog svjetskog jezika.


Prijava i potrebni dokumenti:

• zamolba (obrazac na WEB stranici www.sfzg.hr),
• izvod iz matične knjige rođenih,
• domovnica,
• diploma ili ovjerena preslika diplome o završenom studiju dentalne medicine/ stomatologije,
• ovjereni prosjek ocjena diplomskog studija,
• rješenje o specijalizaciji ili odobrenje za specijalizaciju ako se upisuje poslijediplomski studij kao dio specijalizacije,
• dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika,
• potvrdu ustanove ili pisanu izjavu o plaćanju troškova studiranja,
• priznanica o uplaćenim troškovima prijave na natječaj u iznosu od 400,00 kuna na račun Fakulteta, IBAN (račun primatelja): HR 7423600001101235285, (u model za broj ne upisivati ništa, a u poziv na broj upisati: 6615104.

 

Prikupljanje prijava na natječaj je do 15. rujna 2014. godine, a predaju se u Tajništvu Stomatološkog fakulteta, Petrinjska 34, 10000 Zagreb ili preporučeno poštom s naznakom "Prijava na natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij“. Obavijesti se mogu dobiti u Službi za studije i trajno obrazovanje Stomatološkog fakulteta, Petrinjska 34, 10000 Zagreb, telefon: +385/01/4807364, fax: +385/01/4807361 ili web stranicama: http./www.sfzg.hr/ pod PDS-S.
 

Mirko Moguljak
Objavljeno: 9. 7. 2014. u 11:16
Uređeno: 9. 7. 2014. u 11:20