Informacije o projektu

Naziv projekta: Studij dentalne medicine na engleskom jeziku - UP.03.1.1.02.0020

Korisnik: Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Gundulićeva 5, 10 000 Zagreb

Partner: Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Šalata 3, 10 000 Zagreb

Kratki opis projekta:

Projektom će se riješiti problem nedostupnosti obrazovnih programa i kolegija na engleskom jeziku za studente SFZG koji studiraju u sklopu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija dentalne medicine, koji se izvodi na hrvatskom jeziku unutar područja biomedicine i zdravstva. Navedeno je uzrokovano nedostatkom mehanizama za provedbu procesa internacionalizacije visokog obrazovanja te nedovoljnom kompetencijom nastavnika za izvođenje vrhunskog programa na stranom jeziku. Posljedice navedenog su nemogućnost doprinosa prijavitelja daljnjoj internacionalizaciji sustava visokog obrazovanja i razvoju kvalitete visokog obrazovanja u RH, smanjena dolazna i odlazna mobilnost i konkurentnost studenata i nastavnika u europskom visokoobrazovnom prostoru, jezične i nastavne barijere za dolazne studente u sklopu programa Erasmus+ te smanjena zapošljivost studenata na svjetskom tržištu rada.

Projekt podrazumijeva razvoj i izvedbu 1 programa ljetne škole tijekom 3 godine trajanja projekta te izvedbu 48 postojećih kolegija na engleskom jeziku. Provest će se i mjere horizontalnih načela te aktivnosti upravljanja projektom i promidžbe i vidljivosti. Na projektu će se angažirati nastavno osoblje prijavitelja i partnera određeni dio radnog vremena, a sve projektne aktivnosti bit će usmjerene na ciljane skupine:

Nastavno osoblje visokih učilišta (40),

Redovito upisani studenti (100).

Krajnji korisnici su dolazni studenti te nastavno osoblje prijavitelja i partnera koje nije uključeno u projektne aktivnosti, već će nakon provedbe projekta imati mogućnost izvoditi programe na engleskom jeziku.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Realizacijom će se postići cilj projekta koji se odnosi na povećanje broja obrazovnih programa i kolegija na engleskom jeziku jačanjem kompetencija studenata i osoblja visokih učilišta. Postizanjem cilja projekta omogućit će se pozicioniranje visokih učilišta u europskom visokoobrazovnom prostoru, uspostavit će se suvremen pristup obrazovanju kroz nabavu opreme te će se dugoročno potaknuti mobilnost nastavnika i studenata, što će doprinijeti postizanju zacrtanih udjela na razini RH (za studente najmanje 10% za odlaznu mobilnost i 5% za dolaznu mobilnosti do 2025. g.) te cilju 3. Poticanje vanjske mobilnosti znanstvenika i studenata Strateškog programa znanstvenih istraživanja SFZG. Navedeno doprinosi i ciljevima Strategije razvoja kvalitete MEF-a, inicijativama Više potpore za mobilnost učenika i Osuvremenjivanje visokog obrazovanja dokumenta Novi program vještina za Europu te temama: relevantnost visokog obrazovanja za tržište rada te internacionalizacija i mobilnost kao pokretači relevantnosti visokoga obrazovanja koje su navedene u „Pregledu obrazovanja i osposobljavanja u EU za 2016.“. Projekt je u skladu s OP ULJP (SC 10.II.1.) te doprinosi cilju 7.2. Poticati uvođenje nastave na stranim jezicima i Mjeri 7.2.1 Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, budući da će se njegovom realizacijom razviti i izvesti ljetne škole te kolegiji na engleskom jeziku koji će doprinijeti poboljšanju kvalitete, relevantnosti i učinkovitosti visokog obrazovanja u RH.

Potaknut će se i znanstvene aktivnosti prijavitelja, a nastavnici i studenti će svoja stečena znanja i vještine tijekom provedbe projekta, naročito primjenom novonabavljenog 3D printera, usmjeriti na postizanje suradnje s gospodarskim subjektima. Navedeno doprinosi ciljevima Industrijske strategije RH, Strategije poticanja inovacija RH te Strategije pametne specijalizacije (TPP Zdravlje i kvaliteta života). Projekt doprinosi i glavnom cilju strategije Europa 2020 koji se odnosi na obrazovanje jer će se njegovom realizacijom potaknuti upis i motivacija za završavanje tercijarnog stupnja obrazovanja u roku.

Pokazatelji na projektu su sljedeći:

Sudionici s predtercijarnim obrazovanjem (ISCED od 1 do 4) – 100,

Sudionici s tercijarnim obrazovanjem (ISCED od 5 do 8) – 40,

Broj obrazovnih/studijskih programa i kolegija na stranim jezicima koje su razvila/provela visoka učilišta – 49.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU: 1.789.323,17 kn, od čega je 1.520.924,69 kn sufinancira EU, a 268.398,48 kn iz državnog proračuna

Razdoblje provedbe projekta: 12. listopada 2018. – 12. listopada 2021. godine

Kontakt osoba za više informacija: Ivan Alajbeg, alajbeg@sfzg.hr

Poveznice na relevantne internetske stranice:

www.strukturnifondovi.hr

http://www.esf.hr/

 

Članovi Projektnog tima:

 1. prof. dr. sc. Ivan Alajbeg, voditelj Projekta
 2. prof. dr. sc. Zrinka Tarle
 3. izv. prof. dr. sc. Marin Vodanović
 4. prof. dr. sc. Denis Vojvodić
 5. Ines Muljat Skansi, dipl. iur.
 6. izv. prof. dr. sc. Vlaho Brailo
 7. prof. dr. sc. Hrvoje Brkić
 8. Ana - Marija Fijala, struč. spec. oec.
 9. doc. dr. sc. Andreja Carek
 10. Petra Lazić dipl. oec.
 11. Ivan Kafadar

 

do

­  

­  


Repozitorij