Opće informacije - ljetni rok

Uvjeti upisa
Pravo upisa na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina imaju osobe koje su položile državnu maturu i test provjere posebnih sposobnosti. Za sve obavijesti više na stranicama Postani student
 
Rang lista za upis

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja.

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                                  do 220  bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi

  • hrvatski jezik (razina A) -                                           do 100 bodova
  • matematika (razina A) -                                             do 40 bodova
  • engleski jezik (razina A) -                                          do 90 bodova
  • biologija*  -                                                                do 150  bodova
  • fizika* -                                                                      do 150 bodova
  • kemija*  -                                                                   do 150 bodova
  • *uvjet za upis na studij su položeni svi navedeni predmeti                                              

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti

  • Test psihomotorike koji provodi Stomatološki fakultet do 100 bodova

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća nema bodova

Prijave preko sustava državne mature za Dentalnu medicinu do 7. lipnja 2021. godine.

Prijave za provjeru posebnih sposobnosti podnose se elektroničkim putem.

Obrazac prijave koji je dostupan na na web stranici Stomatološkog fakulteta

https://www.sfzg.unizg.hr/upisi/ljetni_rok treba se popuniti, potpisati i skenirati te zajedno s potvrdom o izvršenoj uplati  poslati na mail (referada@sfzg.hr)  od 17. svibnja do 7. lipnja 2021.

Pravo pristupa na provjeru posebnih sposobnosti imaju samo kandidati koji su se prijavili na navedeni način putem Stomatološkog fakulteta u Zagrebu.

Uz popunjenu prijavu treba priložiti dokaz o uplati troškova provjere posebnih sposobnosti u iznosu od 300,00 kuna, koji se uplaćuje na IBAN HR7423600001101235285 Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, s naznakom „za provjeru posebnih sposobnosti“.

Nakon zaprimanja i obrade vaše prijave kandidatima će na mail adresu koja je navedena u sustavu „Postani student“ biti poslana zaporka. Zapamtite svoju zaporku, jer bez nje ne možete pristupiti provjeri posebnih sposobnosti (testu psihomotorike).

Detaljne obavijesti o testu psihomotorike (c) objavljene su na mrežnim stranicama Stomatološkog fakulteta (www.sfzg.unizg.hr).

Provjera posebnih sposobnosti (c) provodit će se dana 2. srpnja  2021. na Filozofskom fakultetu (Ivana Lučića 3., 10000 Zagreb) prema rasporedu koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Stomatološkog fakulteta.

Rezultate testa psihomotoričkih sposobnosti  moći ćete vidjeti na Postani student u strukturi bodova  od 5. srpnja 2021. 

Žalbe na dodatnu provjeru znanja - Test psihomotorike i zahtjev za uvid u dokumentaciju predaju se u pisanom obliku 6. srpnja 2021. godine u vremenu od 10 do 12 sati u Tajništvu Stomatološkog fakulteta u Petrinjskoj 34.

Uvid u dokumentaciju će se obaviti 7. srpnja 2021. godine isključivo za pristupnike koji su to zatražili u predviđenom roku i na propisan način u Tajništvu Stomatološkog fakulteta, Petrinjska 34, soba 12.

Kandidat koji nije odslušao dvije godine nastave iz predmeta Latinski jezik mora taj jezik položiti do upisa u drugu godinu studija.

Pristupnicima iz EU država i stranim državljanima kojima su priznati bodovi iz materinjeg jezika na nacionalnom vanjsko vrednovanom završnom ispitu umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi u RH, za upis na studijski program trebaju položiti B2 razinu Hrvatskog jezika na ispitu pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

 

Kvote za upis

Kvote za upis se određuju svake godine za predstojeću akademsku godinu.

Za predstojeći upis je predviđeno:

  • 85 studenata državljana RH
  • 5 studenata stranih državljana

 

Tijek razredbenog postupka

1.     Prijava preko sustava državne mature  (do 7. lipnja 2021.)

2.     Prijava za Test psihomotorike isključivo putem Stomatološkog fakulteta

         (17. svibnja - 7. lipnja 2021.)

3.     Raspored kandidata za test psihomotorike bit će dostupan ovdje.

4.     Test psihomotoričkih sposobnosti (2. srpnja 2021.) prema objavljenom rasporedu.

5.     Upis u prvu godinu studija (26., 27. i 28. srpnja 2021.)

 
Ako imate dodatnih pitanja obratite nam se putem e-maila razredbeni@sfzg.hr ili na telefon 01/4807-362 u uredovno vrijeme 9-13 sati.