Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2021./2022.

 

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2021./2022.

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2021./2022. (natječaj) za sve studente preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Prijava radova za Nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu https:/apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/.

Prijedloge za dodjelu posebnih Rektorovih nagrada dostavljaju čelnici sastavnica, popunjavanjem odgovarajućeg obrasca na mrežnim stanicama Sveučilišta.

Za Rektorovu nagradu može se predložiti rad u ovim kategorijama:

(a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora),
(b) Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora),
(c) Nagrada za individualni ili timski znanstveni i umjetnički rad u području translacijskih  istraživanja (jedan do deset autora),
(d) Nagrada za „veliki“ timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora),
(e) Nagrada za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova (na prijedlog čelnika sastavnice ili Rektora),
(f) Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici (na prijedlog čelnika sastavnice ili Rektora).

 

Za Nagradu se ne može prijaviti rad isključivo stručnoga ili preglednoga karaktera ni rad izrađen za neku drugu primarnu namjenu (npr. diplomski rad, seminarski rad, rad izrađen za znanstveni skup ili časopis i sl.), ali se može prijaviti rad koji je povezan s temom takvoga rada.

Svaki rad predložen za Rektorovu nagradu mora imati mentora. U okviru prijave rada, mentor je dužan do propisanoga roka u odgovarajući obrazac na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu upisati obrazloženje po čemu predloženi rad udovoljava kriterijima izvrsnosti.

Mentor rada je zaposlenik Sveučilišta u Zagrebu koji ima stupanj doktora znanosti odnosno znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje.

Student i mentor dužni su prije početka istraživanja zatražiti, a prilikom predaje rada priložiti suglasnost Etičkog povjerenstva Stomatološkog fakulteta za sve radove bez obzira na vrstu istraživanja (raspored sjednica Etičkog povjerenstva dostupan je na mrežnim stranicama Stomatološkog fakulteta)

 

Studenti trebaju do četvrtka30. lipnja 2022. godine do 16 sati:

 • obaviti prijavu rada na mrežnim stranicama Sveučilišta https:/apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/;
 • dostaviti ispis cijelog prijavljenog rada u dva spiralno uvezana primjerka, CD s radom u PDF i doc.verziji) i potpisano obrazloženje mentora u Službu za studije i trajnu izobrazbu u Tajništvu Stomatološkog fakulteta, Petrinjska 34;
 • priložiti suglasnost Etičkog povjerenstva Stomatološkog fakulteta za sve radove bez obzira na vrstu istraživanja.

Radi osiguravanja potpunog i pravodobnog uvida u cijeli postupak, Sveučilište će po isteku natječaja na svojim mrežnim stranicama objaviti popis svih valjano prijavljenih radova te osnovne podatke o njima (uključujući autore i naslov rada, sažetak rada te obrazloženje mentora).

Povjerenstvo Stomatološkog fakulteta dužno je ocijeniti sve pristigle radove te Fakultetskom vijeću Stomatološkog fakulteta pravodobno dostaviti cjelokupnu dokumentaciju. Nakon što Fakultetsko vijeće prihvati i potvrdi prijedlog Povjerenstva, dekan dostavlja Povjerenstvu za dodjelu Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu prijedloge i prateću dokumentaciju do petka, 29. srpnja 2022.

Povjerenstvo za dodjelu Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu, nakon pregleda i ocjene prijedloga sastavnica, dužno je konačni prijedlog za dodjelu Rektorove nagrade, dostaviti rektoru najkasnije do ponedjeljka, 12. rujna 2022.

Odluka o dodjeli Rektorove nagrade s popisom svih nagrađenih autora i naslovima njihovih radova objavit će se na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Sveučilišta i svih njegovih sastavnica, najkasnije tri dana prije svečane dodjele Nagrade.

Svečana dodjela Rektorovih nagrada održat će se na Sveučilištu u Zagrebu u __________

 

OPĆI KRITERIJI STOMATOLOŠKOG FAKULTETA:

 1. Rad koji se prijavljuje za Rektorovu nagradu ne smije biti dio već objavljenih kvalifikacijskih radova ili drugih objavljenih radova.
 2. Rad mora biti izveden unutar akademske i/ili srodne znanstvene ustanove.
 3. Rad koji se prijavljuje za Rektorovu nagradu ne može naslovom i sadržajem biti istovjetan diplomskom radu (tema može biti povezana s radom sukladno članku 3. stavak 2. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade)
 4. Rad koji se prijavljuje za Rektorovu nagradu opsegom i metodom istraživanja mora biti u skladu sa znanjem i kompetencijama studenata
 5. Tekstualni dio u pravilu ne smije prelaziti 30 stranica.
 6. Rad koji se prijavljuje za Rektorovu nagradu citiranje literature /Vancuver stil/ https://www.sfzg.unizg.hr/knjiznica_ssk/edukacija
 7. Preporuka je povjerenstva da rad bude lektoriran.

 

KRITERIJI VREDNOVANJA IZVRSNOSTI NA RAZINI STOMATOLOŠKOG FAKULTETA:

 1. Predstavlja li sažetak dostatno rad                                                                         
 2. Jasnoća i sažetost citiranja podataka iz literature u uvodu                                    
 3. Opis problema istraživanja u uvodu                                                                       
 4. Ispravnost citiranja literature /Vancouver stil/                                                         
 5. Ispravnost provođenja postupka istraživanja                                                          
 6. Reprezentativnost uzorka                                                    
 7. Opis i analiza rezultata         
 8. Potkrijepljenost rezultata slikama i tablicama
 9. Preglednost i jasnoća slika i tablica
 10. Ispravnost statističke obrade podataka
 11. Vrednovanje rezultata u raspravi
 12. Podupiru li podatci u radu zaključke, a ako je postavljena hipoteza je li dat odgovor
 13. Prikladnost i suvremenost odabrane literature
 14. Originalnost   

Povjerenstvo Stomatološkog fakulteta pozvat će studente s najbolje vrednovanim radovima da javno predstave svoj rad.

 

PRAVILA PREZENTACIJE:

1. Rad izlaže jedan ili grupa studenata

2. Prezentacija je javna

3. Prezentacija u pravilu ne smije biti duža od 8 minuta

4. Nakon završene prezentacije dozvoljena su pitanja isključivo vezana za temu rada

 

Uspješnost prezentacije je dio cjelokupne ocjene rada.