Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2022./2023.

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2022./2023.

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2022./2023. (natječaj) za sve studente preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Prijava radova za Nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu https:/apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/.

Prijedloge za dodjelu posebnih Rektorovih nagrada dostavljaju čelnici sastavnica, popunjavanjem odgovarajućeg obrasca na mrežnim stanicama Sveučilišta.

Za Rektorovu nagradu može se predložiti rad u ovim kategorijama:

(a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora),
(b) Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora),
(c) Nagrada za individualni ili timski znanstveni i umjetnički rad u području translacijskih  istraživanja (jedan do deset autora),
(d) Nagrada za znanstveni i umjetnički rad većih razmjera-timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora),
(e) Nagrada za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova (na prijedlog čelnika sastavnice ili Rektora),
(f) Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici (na prijedlog čelnika sastavnice ili Rektora).

 Istom studentskom projektu (kategorija d,e i f) Nagrada se može dodijeliti samo jedanput.

Za Nagradu se ne može prijaviti rad stručnoga ili preglednoga karaktera ni rad izrađen za neku drugu primarnu namjenu (npr. diplomski rad, rad izrađen za znanstveni skup ili časopis i sl.), ali se može prijaviti rad koji je povezan s temom takvoga rada.

Svaki rad predložen za Rektorovu nagradu mora imati mentora. U okviru prijave rada, mentor je dužan do propisanoga roka u odgovarajući obrazac na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu upisati obrazloženje po čemu predloženi rad udovoljava kriterijima izvrsnosti.

Mentor rada je zaposlenik Sveučilišta u Zagrebu koji ima stupanj doktora znanosti odnosno znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje.

Student i mentor dužni su prije početka istraživanja zatražiti, a prilikom predaje rada priložiti suglasnost Etičkog povjerenstva Stomatološkog fakulteta za sve radove bez obzira na vrstu istraživanja (raspored sjednica Etičkog povjerenstva dostupan je na mrežnim stranicama Stomatološkog fakulteta)

 

Studenti trebaju do petka28. travnja 2023. godine do 16 sati:

 • prijaviti rad na mrežnim stranicama Sveučilišta https:/apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/;
 • dostaviti izvješće o izvornosti studentskog rada uz pisanu izjavu mentora (Turnitin program-ukoliko postoji preko 25% preklapanja u izvještaju dostaviti i obrazloženje mentora)                            
 • dostaviti word verziju rada na mail adresu referada@sfzg.hr i ispis cijelog prijavljenog rada u dva spiralno uvezana primjerka, CD s radom u PDF i MS Word verziji) i potpisano obrazloženje mentora u Službu za studije i trajnu izobrazbu u Tajništvu Stomatološkog fakulteta, Petrinjska 34;
 • priložiti suglasnost Etičkog povjerenstva Stomatološkog fakulteta za sve radove bez obzira na vrstu istraživanja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Radi osiguravanja potpunog i pravodobnog uvida u cijeli postupak, Sveučilište će po isteku natječaja na svojim mrežnim stranicama objaviti popis svih valjano prijavljenih radova te osnovne podatke o njima (uključujući autore i naslov rada, sažetak rada te obrazloženje mentora).

Povjerenstvo Stomatološkog fakulteta dužno je ocijeniti sve pristigle radove te Fakultetskom vijeću Stomatološkog fakulteta pravodobno dostaviti cjelokupnu dokumentaciju. Nakon što Fakultetsko vijeće prihvati i potvrdi prijedlog Povjerenstva, dekan dostavlja Povjerenstvu za dodjelu Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu prijedloge i prateću dokumentaciju do petka, 26. svibnja 2023.

Povjerenstvo za dodjelu Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu, nakon pregleda i ocjene prijedloga sastavnica, dužno je konačni prijedlog za dodjelu Rektorove nagrade, dostaviti rektoru najkasnije do srijede, 7. lipnja 2023.

Odluka o dodjeli Rektorove nagrade s popisom svih nagrađenih autora i naslovima njihovih radova objavit će se na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Sveučilišta i svih njegovih sastavnica, najkasnije tri dana prije svečane dodjele Nagrade.

Svečana dodjela Rektorovih nagrada održat će se na Sveučilištu u Zagrebu.

 

OPĆI KRITERIJI STOMATOLOŠKOG FAKULTETA:

 1. Rad koji se prijavljuje za Rektorovu nagradu ne smije biti dio već objavljenih kvalifikacijskih radova ili drugih objavljenih radova.
 2. Rad mora biti izveden unutar akademske i/ili srodne znanstvene ustanove.
 3. Rad koji se prijavljuje za Rektorovu nagradu ne može naslovom i sadržajem biti istovjetan diplomskom radu (tema može biti povezana s radom sukladno članku 3. stavak 2. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade)
 4. Rad koji se prijavljuje za Rektorovu nagradu opsegom i metodom istraživanja mora biti u skladu sa znanjem i kompetencijama studenata
 5. Tekstualni dio u pravilu ne smije prelaziti 30 stranica.
 6. Rad koji se prijavljuje za Rektorovu nagradu citiranje literature /Vancuver stil/ https://www.sfzg.unizg.hr/knjiznica_ssk/edukacija
 7. Preporuka je povjerenstva da rad bude lektoriran.

 

KRITERIJI VREDNOVANJA IZVRSNOSTI NA RAZINI STOMATOLOŠKOG FAKULTETA:

 1. Predstavlja li sažetak dostatno rad                                                                         
 2. Jasnoća i sažetost citiranja podataka iz literature u uvodu                                    
 3. Opis problema istraživanja u uvodu                                                                       
 4. Ispravnost citiranja literature /Vancouver stil/                                                         
 5. Ispravnost provođenja postupka istraživanja                                                          
 6. Reprezentativnost uzorka                                                    
 7. Opis i analiza rezultata         
 8. Potkrijepljenost rezultata slikama i tablicama
 9. Preglednost i jasnoća slika i tablica
 10. Ispravnost statističke obrade podataka
 11. Vrednovanje rezultata u raspravi
 12. Podupiru li podatci u radu zaključke, a ako je postavljena hipoteza je li dat odgovor
 13. Prikladnost i suvremenost odabrane literature
 14. Originalnost   

Povjerenstvo Stomatološkog fakulteta pozvat će studente s najbolje vrednovanim radovima da javno predstave svoj rad.

 

PRAVILA PREZENTACIJE SU:

1. Rad izlaže jedan ili grupa studenata

2. Javna je

3. Ne smije biti duža od 8 minuta

4. Pitanja isključivo vezana za temu rada

 

Uspješnost prezentacije je dio cjelokupne ocjene rada.