O znanstvenoj djelatnosti

Znanstvena djelatnost na Stomatološkom fakultetu se iskazuje se provodi kroz projekte Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) i Potpora znanstveno-istraživačkom radu Sveučilišta u Zagrebu.

Trenutno je na Fakultetu aktivno pet znanstvenih projekata HRZZ-a:

1. Istraživanje i razvoj novih mikro i nanostrukturnih bioaktivnih materijala u dentalnoj medicini - IP-2018-01-1719 - voditeljice prof.dr.sc. Ivane Miletić 

2. Povezanost genskih polimorfizama s temporomandibularnim poremećajima - IP-2019-04-6211 - voditeljice prof.dr.sc. Ive Alajbeg

3. Biomimetički inteligentni kompozitni sustavi - IP-2019-04-6183 - voditeljice prof.dr.sc. Zrinke Tarle

4. Kliničko i eksperimentalno istraživanje laserski aktiviranog fotoakustičnog strujanja i fotoaktivirane dezinfekcije u endodontskom liječenju - UIP-2019-04-5303 - voditeljice prof.dr.sc. Ivone Bago

5. Analiza zuba u forenzičnim i arheološkim istraživanjima - IP-2020-02-9423. - voditelja prof.dr.sc. Hrvoja Brkića

 

Sveučilište u Zagrebu dodijeljuje kratkotrajne financijske potpore znanstveno-istraživačkom radu sastavnica. U 2020. godini financijske potpore istraživanjima dobili su slijedeći voditelji znanstvenoistraživačkih skupina i prijedlozi istraživanja:

 

Ime i prezime voditelja

Naslov istraživanja

Badel Tomislav

Orofacijalna bol: dijagnostičke i terapijske značajke neuropatskih i muskuloskeletalnih bolova

Tambić Andrašević Arjana

Ispitivanje mikrobioma kože kod bolesnika s periorofacijalnim dermatitisom

Brkić Hrvoje

Određivanje spola, dobi i kvalitete kosti I zuba - antropološki i forenzički aspekti

Marović Danijela

Utjecaj kratkotrajne polimerizacije svjetlom vrlo visokog intenziteta na suvremene bulk-fill kompozite

Anić Ivica

Ispitivanje učinkovitosti i trošenja rotacijskih, recipročnih i ekspandirajućih instrumenata u zavijenim korijenskim kanalima

Alajbeg Iva

Koncentracija opiorfina kod eksperimentalne orofacijalne boli u pacijenata s temporomandibularnim poremećajima

Petričević Nikola

Nove terapijske i dijagnostičke metode u implanto-protetici 

Klarić Sever Eva

Istraživanje fizičkih i kemijskih svojstava novih generacija restaurativnih materijala

Baraba Anja

Mehanička svojstva bioaktivnih materijala in u in vivo i in vitro uvjetima

Lugović Mihić Liborija

Obilježja mikrobioma i kvalitete života bolesnika s kroničnom urtikarijom

Knezović Zlatarić  Dubravka

Procjena karakteristika svjetline, zasićenosti i nijanse boje prirodnog zuba, gingive i protetskog nadomjestka izmjerenih vizualnim i instrumentalnim metodama

Karlović Dalibor

Salivarni pokazatelji kognitivnog funkcioniranja

Lončar Brzak Božana

Razina salivarnog melatonina i kvaliteta spavanja kod pacijenata sa sindromom pekućih usta

Plančak Darije

Učinak probiotika L. reuteri na halitozu pacijenata s parodontitisom

Kraljević Šimunković Sonja

Dijagnostika i terapija kraniomandibularnih poremećaja

Kranjčić Josip

Istraživanje veze materijala za bazu proteze i materijala za podlaganje

Macan Darko

Metabolom sline u pacijenata s karcinomom usne šupljine - presječno istraživanje

Peroš Kristina

Promjene svojstava sline kao dijagnostičke tekućine u dentalnoj medicini

Glavina Domagoj

Postupvi liječenja traumatskih ozljeda zuba u djece i adolescenata

Vuletić Lea

Varijabilnost koncentracija neutrofila, citokina i IgA u slini djece s Downovim sindromom

Viskić Joško

Istraživanje mogućnosti izrade, te fizikalnih i kemijskih svojstava eksperimentalnih kompozitnih materijala za 3D gradnju u protetici dentalne medicine

Carek Andreja

Estetska analiza intraoralnih i ekstraoralnih fotografija u adolescenata Republike Hrvatske; nastavak istraživanja

Dulčić Nikša

Digitalne tehnologije u unaprjeđenju nastavnog procesa studenata dentalne medicine

   

Znanstvena  se aktivnost potiče u obliku:

  • poticanja objavljivana znanstvenih radova u časopisima (u međunarodnim indeksnim publikacijama)
  • izrade doktorskih radova
  • studentskih znanstvenih aktivnosti

čija izvrsnost se nagrađuje svake godine dodjelom nagrada na svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća.

U području znanstvene djelatnosti djeluju tri radna tijela:

  • Odbor za znanost
  • Odbor za poslijediplomske studije-doktorski studij
  • Povjerenstvo za uvođenje studenata u znanstveni rad

Glavna odgovorna osoba koja potiče, koordinira i usmjerava sve oblike znanstvene djelatnosti je prodekan za znanost.

Nagrada "Andrija Štampar"

Kriteriji za potporu kandidatu Stomatološkog fakulteta.

Prof.dr.sc. Ivana Miletić dobitnica državne nagrade za znanost u 2020. godini.

FDI 2018 - World Dental Congress | Prof. Ivana Miletic

https://mzo.gov.hr/vijesti/dobitnici-drzavne-nagrade-za-znanost-za-2020-godinu/4702 

Prof.dr.sc. Ivana Miletić zaposlena je na Zavodu za dentalnu patologiju kao znanstveni novak 1996. godine. Godine 1998. obranila je magistarski rad, a disertaciju je obranila 2000. godine. Specijalistički ispit  iz endodoncije i dentalne patologije položila je 2004. godine. Godine 2001. izabrana je u zvanje sveučilišnog docenta, a 2005. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor. Redoviti profesor je postala 2008. godine, a u trajnom zvanju redovitog profesora je od 2013. godine. Područje znanstvene djelatnosti prof.dr.sc. Ivane Miletić obuhvaća endodonciju, restaurativnu dentalnu medicinu i karijesologiju. Vodila je više sveučilišnih potpora i voditelj je projekta: „Istraživanje i razvoj novih mikro i nanostrukturnih materijala u dentalnoj medicini“ financiran od strane HRZZ (BIODENTMED br.1718). U 2020. godini upravni odbor HRZZ-a odobrio joj je financiranje doktoranda pod njezinim mentorstvom. Voditelj je multicentrične kliničke studije čiji su rezultati nakon dvije godine objavljeni u znanstvenom časopisu s visokim čimbenikom odjeka. Objavila je brojne znanstvene i stručne radove, kongresna priopćenja i nastavne tekstova. Od toga, 71 rad u časopisima indeksiranim u WoSCC/ESCI citatnim indeksima, citiranih 735 puta (WoSCC) s H-indeksom 18. Aktivno je sudjelovala na raznim domaćim, europskim i svjetskim kongresima te je održala brojna pozivna predavanja u zemlji i inozemstvu. Članica je brojnih hrvatskih i međunarodnih društava i odbora. Osnivač je Hrvatskog društva za minimalno intervencijsku dentalnu medicinu – Hrvatskog liječničkog zbora.