NATJEČAJ

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

STOMATOLOŠKI FAKULTET

U skladu s utvrđenim potrebama i suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu raspisuje

NATJEČAJ

za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i za izbor na radna mjesto III. vrste

1. jednog nastavnika (m/ž) u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redoviti profesor/prvi izbor na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (25% radnog vremena u odnosu na puno radno vrijeme) na Katedri za neurologiju u nastavnoj bazi KBC “Sestre milosrdnice“ u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Neurologija

2. jednog nastavnika (m/ž) u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redoviti profesor/prvi izbor na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (80% radnog vremena u odnosu na puno radno vrijeme) na Zavodu za endodonciju i restaurativnu stomatologiju, u području Biomedicine i zdravstva, polje Dentalne medicine, grana Endodoncija i restaurativna dentalna medicina

3. jednog nastavnika (m/ž) u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanredni profesor/prvi izbor na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (80% radnog vremena u odnosu na puno radno vrijeme) na Katedri za opću i dentalnu radiologiju u nastavnoj bazi KBC “Sestre milosrdnice“, u područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija

4. izbor jednog izvršitelja (m/ž) voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, položaj i radno mjesto III. vrste,

referent u Službi za poslove nastave i studija, rad na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

5.izbor jednog izvršitelja (m/ž) medicinska sestra/medicinski tehničar, radno mjesto položaj III. vrste na  Zavodu za parodontologiju rad na neodređeno vrijeme u 50% radnog vremena u odnosu na puno radno vrijeme

6. izbor jednog izvršitelja (m/ž) medicinska sestra/medicinski tehničar, radno mjesto III. vrste na Zavodu za oralnu kirurgiju, rad na neodređeno vrijeme u 50% radnog vremena u odnosu na puno radno vrijeme

Uvjeti:

Za radna mjesta pod točkom 1., 2., 3. pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane zakonom koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje, Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Stomatološkog fakulteta.

Prijave se podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Stomatološkog fakulteta (www.sfzg.unizg.hr) ili se može preuzeti u Tajništvu Stomatološkog fakulteta, Zagreb, Petrinjska 34.

Rok prijave na natječaj za radna mjesta u znanstveno-nastavnom zvanju  podnose se u roku od trideset (30) dana od objave u „Narodnim novinama“, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Stomatološkog fakulteta i na oglasnoj ploči Stomatološkog fakulteta te objave na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora (EURAXESS), s time da navedeni rok teče od dana posljednje izvršene objave u naznačenim sredstvima priopćavanja.

Za radno mjesto pod  točkom 4. referent u Službi za poslove nastave i studija, pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • završena srednja stručna sprema
 • radno iskustvo u trajanju od dvije godine
 • poznavanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu, poželjno znanje o radu u Informacijskom sustavu

visokog obrazovanja (ISVU)

Pristupnici uz prijavu prilažu:

 • životopis
 • svjedodžbu o završenoj srednjoj školi upravnog ili ekonomskog smjera
 • elektronički ispis radnog staža od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika
 • dokaz o znanju rada na računalu

 

Za radno mjesto pod  točkom 5 i  6.  medicinska sestra/medicinski tehničar pristupnici trebaju ispunjavat uvjete:

 • završena  srednja škola
 • radno iskustvo u trajanju od dvije godine
 • položen stručni ispit za medicinske sestre/medicinske tehničare, za pristupnike koji su završili četverogodišnje obrazovanje za medicinsku sestru/medicinskog tehničara

Pristupnici uz prijavu prilažu:

 • životopis
 • svjedodžba o završenom srednjem obrazovanju
 • elektronički ispis radnog staža od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • odobrenje za samostalan rad (licenca)

Prijave za radna mjesta pod  točkom 4.,5. i 6.. podnose se u roku od 8 (osam) dana od objave u „Narodnim novinama“, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Stomatološkog fakulteta i na oglasnoj ploči Stomatološkog fakulteta i objave u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave za sva radna mjesta, s dokazima o ispunjavanju uvjeta sa svim prilozima, naznačenima u ovom natječaju dostavljaju se na adresu:

Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, Tajništvo, 10 000 Zagreb, Petrinjska 34 ,s naznakom „Za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Ivan Kafadar
Objavljeno: 23. 7. 2018. u 08:26
Uređeno: 23. 7. 2018. u 08:28
Popis obavijesti