Poštovani/Poštovana,

Uslijed ratnih zbivanja u Ukrajini te velikog broja izbjeglih studenata koji su tijekom proteklih dana stigli ili će stići u Republiku Hrvatsku, Sveučilište u Zagrebu otvorilo je e-mail adresu na koju studenti iz Ukrajine mogu slati svoje zamolbe za uključivanje u nastavni proces na fakultetima i akademijama našega Sveučilišta koja se nalazi na linku:

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/sveuciliste-u-zagrebu-izrazilo-potporu-ukrajini-zagrebskii-universitet-v/

Za ostvarivanje statusa studenta i upis na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalne medicine Sveučilišta u Zagrebu  u akademskoj godini 2022./23. potrebno je dostaviti:

  1. zahtjev za  akademsko priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, a u svrhu nastavka studija putem Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija (dodatne informacije na akadured@unizg.hr).
  2. prijepis položenih ispita s ocjenama u orginalu (izdan od strane visokog učilišta) s brojem sati predavanja, seminara i vježbi,
  3. ovjereni prijevod prijepisa položenih ispita s ocjenama (ovjeren od strane stalnog sudskog tumača) s brojem sati predavanja seminara i vježbi na hrvatskom jeziku
  4. službeni plan i program studija iz kojeg je vidljiv tijek studija i kratak sadržaj svakog odslušanog i/ili položenog predmeta (plan treba biti izdan od visokog učilišta  ili se treba nalaziti na službenoj internet stranici visokog učilišta) na hrvatskom jeziku (ne treba biti ovjeren),
  5. potvrdu o državljanstvu (preslika putovnice).

Zahtjevi za prijelaz podnose se na adresu:

Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Tajništvo

10000 Zagreb, Petrinjska 34, osobno ili preporučeno poštom.

Dokumentacija za prijelaz predaje se zaključno do 20. lipnja 2022. godine.

Studenti s drugih stomatoloških fakulteta iz Ukrajine mogu prijeći na Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet ako postoji podudarnost nastavnih planova i programa za stjecanje stručnog zvanja doktor dentalne medicine.

Na temelju dostavljene dokumentacije radi se usporedba planova i programa sa studijem Dentalne medicine u Zagrebu.

Sukladno navedenom donosi se rješenje o prijelazu u kojem će biti navedna godina studija na koju se ostvaruje pravo prijelaza, predmeti koji se priznaju kao i razlikovni predmeti koje se moraju odslušati i položiti sukladno općim aktima Stomatološkog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu.

Broj studenata za prijelaz ovisi o popunjenosti kapaciteta Stomatološkog fakulteta.

Za praćenje nastave i polaganje ispita na studiju Dentalne medicine na hrvatskom jeziku potrebno je dostaviti potvrdu o položenoj B 2 razini hrvatskog jezika zaključno do 15. rujna 2022.

Dear Sir / Madam,

Due to the war in Ukraine and the large number of refugee students who recently arrived or will arrive in the Republic of Croatia, the University of Zagreb established an e-mail address for students from Ukraine for their applications for inclusion in the faculty and academy programs at the University of Zagreb. Email address can be found at the link:

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/sveuciliste-u-zagrebu-izrazilo-potporu-ukrajini-zagrebskii-universitet-v/

To achieve a student status and the enrolment in the integrated undergraduate and graduate university study of Dental Medicine, University of Zagreb in the academic year 2022/23 it is necessary to submit:

  1. A request for academic recognition of the period of study conducted at a foreign higher education institution, and for the purpose of continuing studies. This request is submitted to the Office for Academic Recognition of Foreign Higher Education Qualifications (additional information at akadured@unizg.hr).
  2. transcript of passed exams with grades in the original (issued by the higher education institution) with the number of hours of lectures, seminars and practices,
  3. certified translation to Croatian language of transcripts of passed exams with grades (issued by court certified interpreter) with grades and the number of hours of lectures, seminars and practices,
  4. official study plan and program showing the terms of studies and a summary of each subject taken and / or passed (issued by the higher education institution or available on the official website of the higher education institution) in Croatian language (should not be certified)
  5. certificate of citizenship (passport copy).

Requests for transfer are submitted to the address:

University of Zagreb, School of Dental Medicine, Secretariat

10000 Zagreb, Petrinjska 34, in person or by registered mail.

The deadline for application will be June 20, 2022.

Students from other dental faculties from Ukraine can transfer to the University of Zagreb, School of Dental Medicine, if there is a compatibility of curricula and programs for gaining the professional title of Doctor of Dental Medicine.

Based on the submitted documentation, a comparison of plans and programs with the study of Dental Medicine in Zagreb will be made.

In accordance with the above, a decision on transfer is made and will indicate the appropriate study year to which the right of transfer is achieved, subjects to be recognized as well as distinctive subjects that must be attended and passed in accordance with general acts of the School of Dental Medicine and University of Zagreb.

Transfers will be possible upon the availability of vacant places at a particular study year at the School of Dental Medicine.

In order to follow the classes and taking the exams at the dental medicine study program in Croatian language, it is necessary to submit a certificate of passed B2 level of the Croatian language by September 15, 2022.

SFZG
Objavljeno: 6. 6. 2022. u 10:29
Popis obavijesti