Kemo-mehanička obrada korijenskih kanala

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Kemo-mehanička obrada korijenskih kanala

Šifra: 252632
ECTS: 3.5
Nositelji: prof. dr. sc. Silvana Jukić Krmek
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Anja Baraba - Seminar
prof. dr. sc. Ivana Miletić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 8
Laboratorijske vježbe 6
Seminar 4
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U predmetu će se studentima približiti dio endodontskog liječenja koji se odnosi na
instrumentaciju korijenskih kanala čija je odgovarajuća provedba vrlo važna za konačni
uspjeh terapije. Kroz pregled povijesnog razvoja endodontskih instrumenata objasnit će
se njihova konstrukcija i standardizacija. Objasnit će se način upotrebe instrumenta unutar
kanala vezano uz njihovu konstrukciju i različite tehnike instrumentacije. Obradit će se
različite tehnike instrumentacije ručnim i strojnim instrumentima. Posebna pozornost će
se obratiti na hibridne tehnike instrumentacije u kojima se kombiniraju različiti instrumenti
i kretnje unutar kanala. Opisat će se različite kinematike strojnih tehnika i njihovi učinci
na posljedice obrade korijenskih kanala. Kemijska obrada kanala u svrhu olakšavanja
prodora instrumenata tijekom mehaničke obrade je vrlo važan aspekt koji će biti obrađen
tijekom nastave kao i upotreba različitih otopina za dezinfekciju korijenskih kanala.
Njihova učinkovitost se može povećati aktivacijom koja može biti mehanički posredovana,
ultrazvučno ili laserski. Objasnit će se biološki temelji instrumentacije i u odnosu na to
različiti pristup određivanju krajnje točke instrumentacije i potrebne radne širine u apikalnom
području. Obradit će se odnos anatomije i dizajna instrumenata u svrhu očuvanja dentinskog
tkiva u području vrata zubu što je ključno za otpornost zuba na žvačne sile i preživljavanje
endodontski liječenog zuba. Prikazat će se komplikacije instrumentacije korijenskih kanala
uključivo lom instrumenta te tehnike rješavanja te problematike.
U praktičnom dijelu nastave studenti će na plastičnim blokovima provesti instrumentaciju
korijenskih kanala ručnim instrumentima, Step back i Crown down tehnikom te strojnim
rotirajućim instrumentima različite kinematike i vrste legura od kojih su instrumenti izrađeni
(npr. ProTaper next, One Curve i Reciproc). Kanale će instrumentirati tehnikom jednog
instrumenta ili nekoliko njih u slijedu, tzv. Sekvencom. Nakon uvježbavanja na plastičnim
blokovima vježba će se ponoviti na ekstrahiranim humanim zubima. Ispiranje korijenskih
kanala će se provoditi uz ultrazvučnu aktivaciju, a određivanje radne duljine će s uvježbavati
na edukacijskom modelu kod kojeg su zubi uronjeni u alginat koji provodi električnu struju
slično kao parodontno tkivo i kost
Literatura:
 1. 1. Torabinejad , Walton RE, eds. Endodoncija: načela i praksa. Jastrebarsko: Naklada Slap;
  2009. (Anić I, ur. hrv. izd.)
  2. Jukić Krmek S, i sur. Pretklinička endodoncija. Zagreb: Medicinska naklada; 2017.
  3. Gavini G, Santos MD, Caldeira CL, Machado MEL, Freire LG, Iglecias EF, Peters OA,
  Candeiro GTM. Nickel-titanium instruments in endodontics: a concise review of the state
  of the art. Braz Oral Res. 2018;18:32(suppl 1):e67.
  4. Çapar ID, Arslan H. A review of instrumentation kinematics of engine-driven nickeltitanium instruments. Int Endod J. 2016;49(2):119-35.
  5. Hülsmann M, Peters OA, Dummer PM. Mechanical preparation of root canals: shaping
  goals, techniques and means. Endodontic Topics 2005;10:30-76.
2. semestar
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Endodoncija i restaurativna dentalna medicina
Termini konzultacija:

Obavijesti

Forum

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.

Česta pitanja