Dekan Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sukladno s odredbom članka 2. stavak 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, (NN, broj: 129/05), određuje

 
N A S T U P N O   P R E D A V A N J E
u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje  d o c e n t a
 
I.
     Nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima Stomatološkog fakulteta održat će pristupnik
 
Dr.sc. NIKOLA PETRIČEVIĆ,
viši asistent na Zavodu za mobilnu protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 
 
II.
     Nastupno predavanje ima pristupnik u tijeku postupka prvog izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Zavodu za mobilnu protetiku na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 
III.
     Nastupno predavanje održat će se
 
dana 11. (petak) studenog 2011. godine od 11:15 do 12:00 sati
u predavaonici Fakulteta, Gundulićeva 5
 
     Tema nastupnog predavanja je
 
„KRETNJE (TRANSLACIJE I ROTACIJE) DJELOMIČNIH PROTEZA, KRETNJE DJELOMIČNIH PROTEZA S OBZIROM NA SIDRENJE DJELOMIČNIH PROTEZA (OS RETENCIJE – OS ROTACIJE), MUKOZNO NOŠENO, DENTOMUKOZNO NOŠENO SEDLO“
 
IV.
     Nastupno predavanje ocjenjuje stručno povjerenstvo Fakultetskog vijeća u sastavu:
1.     Prof.dr.sc. Melita Valentić-Peruzović
2.     Prof.dr.sc. Iva Alajbeg
3.     Prof.dr.sc. Mario Cifrek
V.
     Ova obavijest o nastupnom predavanju oglašuje se na oglasnim pločama Stomatološkog fakulteta, Rektorata Sveučilišta u Zagrebu i na web stranicama Sveučilišta i Stomatološkog fakulteta.
 
                                                                                                             D e k a n
 
                                                                                                Prof.dr.sc. Dragutin Komar
Tomislav Čohar
Objavljeno: 7. 11. 2011. u 10:55
Popis obavijesti