Opće informacije - jesenski rok (strani državljani) ak.god. 2019./20.

Uvjeti upisa

Pravo upisa na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina imaju osobe koje su položile državnu maturu i koje imaju psihofizičke sposobnosti koje se provjeravaju na posebnom testu koji je dio prijave.

Rang lista za upis

Lista poretka prijavljenih kandidata za upis na studijski program sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

a. Na temelju uspjeha u srednjoj školi - do 220 bodova

b. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:

  • hrvatski jezik (razina A) - do 100 bodova
  • matematika (razina A) - do 40 bodova
  • engleski jezik (razina A) - do 90 bodova
  • biologija*  -  do 150  bodova
  • fizika* -  do 150 bodova
  • kemija*  -  do 150 bodova

*uvjet za upis na studij su položeni svi navedeni predmeti

c. Na temelju provjere posebnih sposobnosti – Test psihomotorike, koji provodi Stomatološki fakultet - do 100 bodova

d. Na temelju dodatnih učenikovih postignuća nema bodova

Pristupnici iz EU država  kojima su priznati bodovi iz materinjeg jezika na nacionalnom vanjsko vrednovanom završnom ispitu umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi u RH, za upis na studijski program sastavnice Sveučilišta u Zagrebu trebaju položiti B2 razinu Hrvatskog jezika na ispitu pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.  Za sve informacije obratite se Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Kandidat koji nije odslušao dvije godine nastave iz predmeta Latinski jezik mora taj jezik položiti do upisa u drugu godinu studija.

Kvote za upis u jesenskom roku ak. god. 2019./20.

  • 5 studenta - strani državljani

Tijek razredbenog postupka

1.     Prijava preko sustava državne mature (do 4. rujna 2019.)

2.     Prijava za Test psihomotorike (od 26. kolovoza do 4. rujna 2019.)

3.     Raspored kandidata za test psihomotorike dostupan je ovdje.

4.   Test psihomotoričkih sposobnosti (9. rujna 2019.) prema objavljenom rasporedu.

5.     Upis u prvu godinu studija (18. rujna 2019.)

Ako imate dodatnih pitanja obratite nam se putem e-maila razredbeni@sfzg.hr ili na telefon 01/4807362 u uredovno vrijeme 9-13 sati.

Sve informacije o testu psihomotorike možete naći na stranici "Psihomotorika" i podstranicama