SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

STOMATOLOŠKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor:

I.  U ZNANSTVENO- NASTAVNA ZVANJA na neodređeno vrijeme

1. U KATEDRI ZA INTERNU MEDICINU u nastavnoj bazi KBC „Sestre milosrdnice" u području Biomedicine i

        zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

    a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitoga profesora u trajnom    

        zvanju u dijelu radnoga vremena (50%)

    b) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednoga profesora u dijelu

        radnoga vremena (25%)

    c) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u dijelu radnoga vremena

        (25%)

2. U ZAVODU ZA MOBILNU PROTETIKU u području Biomedicine i zdravstva, polje Dentalna medicina, grana

        Protetika dentalne medicine

    a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitoga profesora-prvi izbor u

        dijelu radnoga vremena (80%)

    b) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednoga profesora s punim 

        radnim vremenom

3. U KATEDRI ZA ONKOLOGIJU I NUKLEARNU MEDICINU u nastavnoj bazi KBC „Sestre milosrdnice" u

        području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Onkologija

    a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitoga profesora-prvi izbor u

        dijelu radnoga vremena (25%)

4. U ZAVODU ZA DJEČJU I PREVENTIVNU STOMATOLOGIJU u području Biomedicine i zdravstva, polje

        Dentalna medicina, grana Dječja i preventivna dentalna medicina

    a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitoga profesora-prvi izbor u

        dijelu radnoga vremena (80%)

    b) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednoga profesora u dijelu

        radnoga vremena (80%)

5. U ZAVODU ZA ORALNU MEDICINU u području Biomedicine i zdravstva, polje Dentalna medicina, grana

        Oralna medicina

    a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitoga profesora-prvi izbor u

        dijelu radnoga vremena (80%)

6. U KATEDRI ZA OPĆU I RATNU KIRURGIJU u nastavnoj bazi KBC „Sestre milosrdnice" u području

        Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija

    a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednoga profesora u dijelu

        radnoga vremena (25%)

7. U KATEDRI ZA OTORINOLARINGOLOGIJU u nastavnoj bazi KBC „Sestre milosrdnice" u području

        Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Otorinolaringologija

    a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u dijelu radnoga vremena

        (25%)

8. U KATEDRI ZA PEDIJATRIJU u nastavnoj bazi KBC „Sestre milosrdnice" u području Biomedicine i

        zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Pedijatrija

    a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u dijelu radnoga vremena

        (25%)

9. U ZAVODU ZA ORALNU KIRURGIJU u nastavnoj bazi KB „Dubrava“ u području Biomedicine i zdravstva,

        polje Dentalna medicina, grana Oralna kirurgija

    a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u dijelu radnoga vremena

        (50%)

10. U ZAVODU ZA FIKSNU PROTETIKU u području Biomedicine i zdravstva, polje Dentalna medicina, grana

        Protetika dentalne medicine

    a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta s punim radnim vremenom

11. U ZAVODU ZA FIKSNU PROTETIKU u nastavnoj bazi KB „Dubrava“ u području Biomedicine i zdravstva,

        polje Dentalna medicina, grana Protetika dentalne medicine

    a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta s punim radnim vremenom 

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane zakonom koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje, Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Stomatološkog fakulteta. Prijave se podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Stomatološkog fakulteta (www.sfzg.unizg.hr) ili se može preuzeti u Tajništvu Stomatološkog fakulteta, Zagreb, Petrinjska 34.

Rok prijave na natječaj za radna mjesta u znanstveno-nastavnom zvanju podnose se u roku od trideset (30) dana od objave u „Narodnim novinama“, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Stomatološkog fakulteta i na oglasnoj ploči Stomatološkog fakulteta te objave na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora (EURAXESS), s time da navedeni rok teče od dana posljednje izvršene objave u naznačenim sredstvima priopćavanja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STOMATOLOŠKI FAKULTET, Tajništvo, 10000 Zagreb, Petrinjska 34 s naznakom „Za natječaj“.

 

II. IZBOR NA RADNO MJESTO II. VRSTE

1. Knjižničar u Središnjoj stomatološkoj knjižnici, jedan izvršitelj, rad na određeno vrijeme (zamjena za rodiljski dopust), rad s punim radnim vremenom.

Pristupnici trebaju ispuniti sljedeće uvjete: završena srednja škola, godina dana iskustva na radu u knjižnici, poželjno znanje rada na programu IKS Aleph.

Pristupnici uz prijavu na natječaj trebaju priložiti: svjedodžbu o završenoj srednjoj školi, dokaz o radnom iskustvu: presliku radne knjižice ili elektronički zapis od strane HZMO.

 

III. IZBOR NA RADNO MJESTO IV. VRSTE

1. Spremačica, jedan izvršitelj, rad na određeno vrijeme (zamjena za dulje bolovanje), rad s punim radnim vremenom.

Pristupnici trebaju ispuniti sljedeći uvjet: završena osnovna škola.

Pristupnici uz prijavu na natječaj trebaju priložiti: dokaz o završnoj osnovnoj školi.

 

Prijave na natječaj za radno mjesto II. vrste-knjižničar i radno mjesto IV. vrste spremačica, podnose se u roku od osam (8) dana od objave u „Narodnim novinama“, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Stomatološkog fakulteta te na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Zavoda za zapošljavanje.

Rok prijave na natječaj za radno mjesto II. i IV. vrste, teče od dana posljednje objave u spomenutim sredstvima priopćavanja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STOMATOLOŠKI FAKULTET, Tajništvo, 10000 Zagreb, Petrinjska 34 s naznakom „Za natječaj“.

 

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

 

Dario Đurasović
Objavljeno: 21. 11. 2016. u 10:49
Popis obavijesti