SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

S T O M A T O L O Š K I   F A K U L T E T

10 000 Zagreb, Gundulićeva 5

 

Sukladno utvrđenim potrebama i suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

za

izbore u znanstveno-nastavno zvanje,

suradničko zvanje i stručnog suradnika-ISVU koordinatora

 

I. IZBOR U ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE 

1. Radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju REDOVITI PROFESOR –

    trajno zvanje, jedan izvršitelj (m/ž)

    za znanstveno područje: biomedicina i zdravstvo

    znanstveno polje: kliničke medicinske znanosti

    znanstvena grana: otorinolaringologija

    rad u dijelu radnog vremena (80%) na Katedri za otorinolaringologiju, u nastavnoj bazi

    KBC „Sestre milosrdnice“

2. Radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnm zvanju REDOVITI PROFESOR – trajno

    zvanje, jedan izvršitelj (m/ž)

    za znanstveno područje: biomedicina i zdravstvo

    znanstvena polje: dentalna medicina

    znanstvena grana: endodoncija i restaurativna dentalna medicina

    rad u dijelu radnog vremena (80%) na Zavodu za endodonciju i restaurativnu

    stomatologiju

3. Radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju REDOVITI PROFESOR – prvi

    izbor, jedan izvršitelj (m/ž)

    za znanstveno područje: biomedicina i zdravstvo

    znanstveno polje: dentalna medicina

    znanstvena grana: protetika dentalne medicine

    rad s punim radnim vremenom na Zavodu za mobilnu protetiku

4. Radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju IZVANREDNI PROFESOR,

    jedan izvršitelj (m/ž)

    za znanstveno područje: biomedicina i zdravstvo

    znanstveno polje: dentalna medicina

    znanstvena grana: parodontologija

    rad u dijelu radnog vremena (80%) na Zavodu za parodontologiju

5. Radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju IZVANREDNI PROFESOR,

    jedan izvršitelj (m/ž)

    za znanstveno područje: biomedicina i zdravstvo

    znanstveno polje: dentalna medicina

    znanstvena grana: morfologija stomatognatnog sustava

    rad u dijelu radnog vremena (80%) na Zavodu za dentalnu antropologiju 

6. Radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnm zvanju IZVANREDNI PROFESOR,

    jedan izvršitelj (m/ž)

    za znanstveno područje: biomedicina i zdravstvo

    znanstveno polje: kliničke medicinske znanosti

    znanstvena grana: ginekologija i opstetricija

    rad u dijelu radnog vremena (50%) na Katedri za ginekologiju i opstetriciju u nastavnoj

    bazi KBC „Sestre milosrdnice“

7. Radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju DOCENT,

    dva izvršitelja (m/ž)

    za znanstveno područje: biomedicina i zdravstvo

    znanstveno polje: dentalna medicina

    znanstvena grana: parodontologija

    rad s punim radnim vremenom na Zavodu za parodontologiju

 

 

 

8. Radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju DOCENT, jedan izvršitelj,

    (m/ž)

    za znanstveno područje: biomedicina i zdravstvo

    znanstveno polje: kliničke medicinske znanosti

    znanstvena grana: dermatovenerologija

    rad u dijelu radnog vremena (40%) na Katedri za dermatovenerologiju u nastavnoj bazi

    KBC „Sestre milosrdnice“

9. Radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju DOCENT, jedan izvršitelj,

    (m/ž)

    za znanstveno područje: biomedicina i zdravstvo

    znanstveno polje: kliničke medicinske znanosti

    znanstvena grana: anesteziologija i reanimatologija

    rad u dijelu radnog vremena (25%) na Katedri za anesteziologiju s reanimatologijom,

    u nastavnoj bazi KB „Dubrava“

10. Radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju DOCENT, jedan izvršitelj,

      m/ž

      za znanstveno područje: biomedicina i zdravstvo

      znanstveno polje: temeljne medicinske znanosti

      znanstvena grana: fiziologija

      rad s punim radnim vremenom na Katedri za fiziologiju

11. Radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju DOCENT, jedan izvršitelj,

      m/ž

      za znanstveno područje: biomedicina i zdravstvo

      znanstveno polje: kliničke medicinske znanosti

      znanstvena grana: kirurgija

      rad u dijel radnog vremena (50%) na Katedri za opću i ratnu kirurgiju u nastavnoj bazi

      KBC „Sestre milosrdnice“

12. Radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju DOCENT, jedan izvršitelj,

      m/ž

      za znanstveno područje: biomedicina i zdravstvo

      znanstveno polje: dentalna medicina

      znanstvena grana: oralna medicina

      rad u dijelu radnog vremena (80%) na Zavodu za oralnu medicinu

II. IZBOR U SURADNIČKO ZVANJE

  1. Radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju POSLIJEDOKTORAND, jedan

      izvršitelj, (m/ž)

      za znanstveno područje: biomedicina i zdravstvo

      znanstveno polje: kliničke medicinske znanosti

      znanstvena grana: infektologija

      rad u dijelu radnog vremena (25%) na Katedri za infektologiju, u nastavnoj bazi Klinika za

      infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“

   2. Radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju POSLIJEDOKTORAND, jedan

      izvršitelj, (m/ž)

      za znanstveno područje: biomedicina i zdravstvo

      znanstveno polje: kliničke medicinske znanosti

      znanstvena grana: neurologija

      rad u dijelu radnog vremena (25%) na Katedri za neurologiju, u nastavnoj bazi KBC

     „Sestre milosrdnice“

  3. Radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju ASISTENT, jedan izvršitelj, (m/ž)

      za znanstveno područje: biomedicina i zdravstvo

      znanstveno polje: kliničke medicinske znanosti

      znanstvena grana: neurologija

      rad u dijelu radnog vremena (25%) na Katedri za neurologiju, u nastavnoj bazi KBC

     „Sestre milosrdnice“

  4. Radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju ASISTENT, jedan izvršitelj, (m/ž)

      za znanstveno područje: biomedicina i zdravstvo

      znanstveno polje: kliničke medicinske znanosti

      znanstvena grana: kirurgija

      rad u dijelu radnog vremena (50%) na Katedri za maksilofacijalnu kirurgiju, u nastavnoj

      bazi KB „Dubrava“

 

  5. Radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju ASISTENT, jedan izvršitelj, (m/ž)

      za znanstveno područje: biomedicina i zdravstvo

      znanstveno polje: kliničke medicinske znanosti

      znanstvena grana: radiologija

      rad u dijelu radnog vremena (25%) na Katedri za opću i dentalnu radiologiju, u nastavnoj

      bazi KBC „Sestre milosrdnice“

  6. Radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju ASISTENT, jedan izvršitelj, (m/ž)

      za znanstveno područje: biomedicina i zdravstvo

      znanstvena polje: kliničke medicinske znanosti

      znanstvena grana: infektologija

      rad u dijelu radnog vremena (25%) na Katedri za infektologiju, u nastavnoj bazi Klinika za

      infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“

III. IZBOR NA RADNO MJESTO STRUČNOG SURADNIKA – ISVU koordinator

  1. Radno mjesto I. vrste – STRUČNI SURADNIK – ISVU koordinator,

      jedan izvršitelj (m/ž) rad na neodređeno vrijeme

      rad s punim radnim vremenom u Službi za informatizaciju i multimedijalnu djelatnost

 

UVJETI:

Za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i u suradničko zvanje, pristupnici trebaju ispuniti uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, (NN, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15), Statuta Sveučilišta u Zagrebu i Statuta Stomatološkog fakulteta u Zagrebu.

I. Za izbor u znanstveno-nastavno zvanje pristupnici uz prijavu trebaju priložiti:

-       životopis,

-       presliku diplome o doktoratu znanosti,

-       popis radova,

-       radove,

-       potvrde o citiranosti i indeksiranosti radova u Current Contentsu te drugim

indeksnim publikacijama

-       potvrdu o položenom specijalističkom ispitu iz specijalističke grane, sukladne znanstvenoj grani u kojoj se provodi izbor u znanstveno-nastavno zvanje

II. Za izbor u suradničko zvanje pristupnici uz prijavu trebaju priložiti:

-       životopis

-       presliku diplome o završenom integiraranom preddiplomskom i diplomskom studiju medicine

-       popis radova i radove

-       potvrde o citiranosti i indeksiranosti radova u Current Contentsu te drugim indeksnim publikacijama

 

Budući se nastava izvodi na hrvatskom jeziku, pristupnici su dužni dobro vladati hrvatskim jezikom u govoru i pismu.

 

III. Za izbor na radno mjesto stručni suradnik-ISVU koordinator, pristupnici trebaju

     ispunjavati sljedeće uvjete:

-       završen stručni studij informatike i stečen stručni naziv stručni prvostupnik

(baccalaureus) inženjer informacijskih tehnologija

-       poznavanje engleskog jezika

-       jedna godina radnog iskustva na poslovima informacijskih tehnologija

 

      Pristupnici uz prijavu trebaju priložiti: 

-       životopis

-       dokaz o stečenom stručnom nazivu stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer

informacijskih tehnologija

-       dokaz o poznavanju engleskog jezika

-       dokaz o radnom iskustvu na poslovima informacijskih tehnologija

 

Podnošenje prijava na natječaj

Prijave na natječaj za radna mjesta u znanstveno-nastavnom zvanju i u suradničkom zvanju podnose se u roku od trideset (30) dana od objave u „Narodnim novinama“, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Stomatološkog fakulteta i oglasnoj ploči Stomatološkog fakulteta te objave na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora (EURAXESS), s time da navedeni rok teče od dana posljednje izvršene objave u naznačenim sredstvima priopćavanja.

 

Prijave na natječaj za radno mjesto stručnog suradnika-ISVU koordinatora podnose se u roku od osam (8) dana od objave u „Narodnim novinama“, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Stomatološkog fakulteta i oglasnoj ploči Stomatološkog fakulteta te na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Zavoda za zapošljavanje.

Rok prijave za natječaj za radno mjesto stručnog suradnika-ISVU koordinatora teče od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Prijave se podnose na adresu:

 

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

STOMATOLOŠKI FAKULTET

Tajništvo

 

10 000 ZAGREB

Petrinjska 34

s naznakom: „Za natječaj“

 

 

Dario Đurasović
Objavljeno: 23. 9. 2016. u 11:42
Uređeno: 23. 9. 2016. u 11:42
Popis obavijesti