Izbornik predmeta

Nastava

SVRHA PREDMETA Socijalna medicina i epidemiologija JE:

 

Osposobiti studenta za sudjelovanje u jedinstvenom procesu zdravstvene zaštite. Za to su mu, uz opsežna stručna znanja i vještine iz svakodnevne stomatološke prakse, potrebna određena epidemiološka znanja te sposobnosti, vještine i stavovi koji mu omogućuju razumijevanje utjecaja čimbenika fizičke i socijalne okoline na zdravlje naroda, kako bi bio u mogućnosti savladati znanja i vještine potrebne za ocjenu zdravstvenog stanja stanovništva, prepoznavanje prioritetnih zdravstvenih problema te planiranje, izradu i izvođenje programa intervencije.  Posebice se baca težište na preventivne aspekte zaštite i socijalne komponente zdravstvenih problema, kako bi se omogućila dobra komunikacija i suradnja sa stanovništvom.

 

 

RASPORED NASTAVE

1. Predavanja

Red. br.

Tema

Datum i mjesto

 

 

 

1.

Ocjena zdravstvenog stanja stanovništva. Problemi starijeg stanovništva

03.10.2017.
17:30-18:15
Gundulićeva 5

 

2.

Pojam zdravlja, zdravstvene zaštite i zdravstvene službe (zdravstva)

10.10.2017.
17:30-18:15
Gundulićeva 5

3

Zdravstveni odgoj

10.10.2017.
17:30-18:15
Gundulićeva 5

4.

Osnovni etički principi (specifičnosti u javnom zdravstvu), liječničke zakletve i moralni kodeksi

24.10.2017.
17:30-18:15
Gundulićeva 5

5.

Osnovi organizacije zdravstvene službe i zdravstvene ekonomike.

31.10.2017.
17:30-18:15
Gundulićeva 5

6.

Pojam uzroka i faktora rizika; Principi preventivne medicine i zdravstvene intervencije

07.11.2017.
17:30-18:15
Gundulićeva 5

7.

Epidemiološko promatranje i istraživanje, vrste epidemioloških studija

14.11.2017.
17:30-18:15
Gundulićeva 5

8.

Epidemijska pojava bolesti; hospitalne infekcije, higijena radilišta, principi antisepse i asepse; dezinfekcija i sterilizacija

21.11.2017.
17:30-18:15
Gundulićeva 5

9.

Okoliš i zdravlje, optimalna okolina, Održivi razvitak, očuvanje prirodnih izvora

28.11.2017.
17:30-18:15
Gundulićeva 5

10

Voda i zdravlje, Hrana i zdravlje, Higijensko uklanjanje otpadnih tvari

05.12.2017.
17:30-18:15
Gundulićeva 5

 

 

 

II. Seminari - Vježbe:

 

Br.

Tema

Potrebito vrijeme (školski sat)

 

 

 

1.

Zaštita osoba sa posebnim potrebama – Problemi starijeg stanovništva (IV. životna dob). Posjet: Dom za starije i nemoćne osobe.

2

2.

Zdravstveni odgoj: u velikoj grupi, u maloj grupi, savjetovanje, komunikacija sa pacijentom

2

3.

Osnovni etički principi i glavne liječničke zakletve

2

4.

Pokazatelji u stomatologiji: međunarodna usporedba – KEP (DMF) indeks.

2

5.

Zdravstvena intervencija – prevalencija povišenog krvnog tlaka, određivanje BMI indeksa.

2

6.

Pokazatelji zdravstvenog stanja (izvori informacija): epidemiološki, demografski, socijalni.

2

7.

Medicina temeljena na dokazima (Evidence based medicina – EBM).

2

8.

Upravljanje u zdravstvu – vještine rukovođenja.

2

9.

Ocjena uvjeta rada u stomatološkim ordinacijama (sklopljen ugovor sa HZZO).

2

10.

Ocjena uvjeta rada u stomatološkim ordinacijama (bez ugovora sa HZZO).

2

 

 

 

ZNANJA KOJA STUDENT TREBA USVOJITI TIJEKOM NASTAVE:

 

U okviru predmeta studenti dobivaju osnovne epidemiološke te javnozdravstvene poglede na stomatološku struku s naglaskom na populacijski pristup u stomatološkoj zaštiti, preventivno djelovanje i utjecaj načina života na zdravlje stanovništva.

 

 

VJEŠTINE KOJE STUDENT TREBA USVOJITI TIJEKOM NASTAVE:

 

Osnovne organizacijske i komunikacijske vještine; vještina rasprave i donošenja odluka; izvođenje pojedinih dijelova sistematskog preventivnog pregleda;

 

 

 

PROVJERA ZNANJA

 

A.     Način provjere znanja

 

Ispit se sastoji od pismenog testa od 60 pitanja s višestrukim odgovorom i usmenog dijela tj. provjere teoretskog znanja iz socijalne medicine i epidemiologije.

 

POPIS ISPITNIH PITANJA USMENOG DJELA ISPITA:

 

 1. Pojam i definicija zdravlja

 2. Andrija Štampar

 3. Pojam i područje rada socijalne medicine

 4. Zdravstvena intervencija kod kroničnih bolesti

 5. Zdravstvene karakteristike zemalja u razvoju

 6. Zdravstvene karakteristike i problemi u razvijenim zemljama

 7. Društvene zajednice

 8. Primarne društvene zajednice

 9. Karakteristike i prednosti timskog rada u zdravstvenoj zaštiti.

10. Karakteristike primarne zdravstvene zaštite

11. Rad sa malom i rad sa velikom grupom.

12. Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti.

13. Sekundarna prevencija u zaštiti zdravlja.

14. Faktori rizika.

15. Epidemiološke osobitosti i prevencija kroničnih masovnih nezaraznih bolesti

16. Osnovni etički principi

17. Medicinska etika - Poštivanje autonomije

18. Medicinska etika - Pravednost

19. Medicinska etika - Čini dobro i ne čini zlo

20. Hijerarhijski redoslijed kriterija pri liječničkom odlučivanju

21. Zdravstveni odgoj

22. Bihejvioralni pristup u zdravstvenom odgoju.

23. Komunikacija (Transakcijska analiza)

24. Pristup osobama sa smetnjama u razvoju

25. Značaj demografskih i vitalnostatističkih podataka u ocjeni zdravstvenog stanja (i koji su to podaci)

26. Uloga klimatskih (biometeoroloških) čimbenika na zdravstveno stanje

27. Ciljevi i zadaci sistematskog pregleda

28. Financiranje zdravstvene zaštite

29. Zdravstveni problemi treće i četvrte životne dobi

30. Zdravstvena zaštita IV te životne dobi

31. Stomatološka zaštita IV. životne dobi

32. Faktori rizika vezani za zaštitu zubi

33. Vrste otpada koje nastaju pri pružanju zdravstvene zaštite

34. Stope nataliteta, mortaliteta i prirodnog prirasta

35. Fertilitet, specifični fertilitet

36. Intrahospitalne infekcije

37. Cijepljenje

38. Prevencija zaraznih bolesti. Mjere prema kontaktima.

39. Dezinfekcija i sterilizacija u stomatologiji

40. Globalni zdravstvenoekološki problemi

41. Osnovne skupine postojanih organskih onečišćenja zraka i njihov utjecaj na zdravlje

42. Dispozicija krutih otpadnih tvari i njihov zdravstveni značaj

43. Potrošnja vode

44.Vrste i osobine vode u prirodi

45. Vrste voda za piće

46. Zdravstveni učinci onečišćenja vode

47. Zaštita vode u prirodi (Klasifikacija voda).

48. Dezinfekcija vode za piće

49. Opskrba individualnih objekata vodom za piće

50. Sanitarno-zdravstveni nadzor vode za piće

51. Bakteriološka analiza vode

52. Bolesti i smetnje izazvane kemijskim tvarima u vodi

53. Prehrana kao faktor u zaštiti zdravlja

54. Ocjenjivanje prehrambenog stanja (direktne metode)

55. Prehrambene tvari i njihovo značenje

56. Javnozdravstveno značenje prehrane

57. Zdravstveni učinci uzrokovani nedostatkom prehrambenih tvari

 

 

 

NASTAVNO ŠTIVO

A. Obvezatno štivo

Ispitno gradivo treba pripremati po udžbenicima:

1. Jakšić Ž, Kovačić L. i sur. Socijalna medicina. Medicinska naklada Zagreb, 2000.

2. Babuš V. i sur. Epidemiologija. Medicinska naklada, Zagreb, 1997.

3. Valić F. (ur.) Zdravstvena ekologija. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2001.

4. Boranić M. i sur. Karcinogeneza. Medicinska naklada, Zagreb, 2000.