O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI TEME DOKTORSKOG RADA

    

    Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 19. prosinca 2019. godine

 

Maja Bilić-Prcić, dr.med.dent.

 

    branit će temu doktorskog rada pod naslovom:

 

„Utjecaj mikrohidroksiapatita na biomehanička svojstva

staklenoionomernih cemenata“

 

                Obrana će se održati

 

29. siječnja 2020. godine u 12:00 sati

         u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

                           U Povjerenstvu za obranu teme doktorskog rada su:

 

  1. Izv.prof.dr.sc. Anja Baraba, predsjednica
  2. Doc.dr.sc. Kristina Peroš, član
  3. Prof.dr.sc. Silvana Jukić Krmek, član
  4. Doc.dr.sc. Danijela Marović, član
  5. Prof.dr.sc. Zdravko Schauperl, član
  6. Doc.dr.sc. Eva Klarić Sever, zamjena 

                                                                                                      Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 21. 1. 2020. u 10:15
Popis obavijesti