O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI DOKTORSKOG RADA

    

       Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 29. ožujka 2018. godine

 

ANDREJ ŠRIBAR, dr.med.

 

    branit će doktorski rad na pod naslovom:

 

„Utjecaj oralnih patogena na unutarbolnički mortalitet bolesnika operiranih zbog infektivnoga endokarditisa“

 

Obrana će se održati

 

       18.travnja 2018. godine u 13:30 sati

 u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

       U Povjerenstvu za obranu doktorskog rada su:

 

1. Prof.dr.sc. Mladen Perić, predsjednik

2. Prof.dr.sc. Bruno Baršić, član

3. Doc.dr.sc. Matias Trbušić, član

4. Prof.dr.sc. Irina Filipović Zore, član

5. Doc.dr.sc. Jasminka Peršec, član

6. Izv.prof.dr.sc. Vlaho Brailo, zamjena

Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 11. 4. 2018. u 09:48
Popis obavijesti