Dekan Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sukladno s odredbom članka 2. stavak 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, (NN, broj: 129/05), određuje
 
N A S T U P N O   P R E D A V A N J E
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje d o c e n t a
 
I.
     Nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima Stomatološkog fakulteta održat će pristupnik
 
Dr.sc. PREDRAG KNEŽEVIĆ
asistent na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 
II.
     Nastupno predavanje ima pristupnik u svezi s prvim izborom u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 
III.
     Nastupno predavanje održat će se
 
dana 19. (ponedjeljak) listopada 2009. godine od 15:45 do 16:30 sati
u predavaonici, Gundulićeva 5
 
     Tema nastupnog predavanja je
„KIRURŠKO LIJEČENJE RASCJEPA USNE I NEPCA“
 
IV.
     Nastupno predavanje ocjenjuje stručno povjerenstvo Fakultetskog vijeća u sastavu:
1.    Prof.dr.sc. Pavel Kobler
2.    Prof.dr.sc. Vedran Uglešić
3.    Prof.dr.sc. Tomislav Baudoin
 
V.
     Ova obavijest o nastupnom predavanju oglašuje se na oglasnim pločama Stomatološkog fakulteta, Rektorata Sveučilišta u Zagrebu i na web stranicama Sveučilišta i Stomatološkog fakulteta.
 
 
                                                                                                         D e k a n:
 
                                                                                            Prof.dr.sc. Dragutin Komar

 

Tomislav Čohar
Objavljeno: 12. 10. 2009. u 22:39
Popis obavijesti