Dekan Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sukladno s odredbom članka 2. stavak 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, (NN, broj; 129/05), o d r e đ u j e

 
N A S T U P N O   P R E D A V A N J E
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje d o c e n t a
(izmjena objave radi promjene člana stručnog povjerenstva)
 
I.               
     Nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima Stomatološkog fakulteta
o d r ž a t   ć e pristupnik
 
Dr.sc. DINO BUKOVIĆ
viši asistent na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 
II.             
     Nastupno predavanje ima pristupnik u svezi s prvim izborom u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 
III.
     Nastupno predavanje o d r ž a v a   s e
 
dana 9. (petak) listopada 2009. godine od 12,00 do 12,45 sati
u prostoru Fakulteta, Gundulićeva 3
 
     Tema nastupnog predavanja je
 
„SASTAVNI DIJELOVI DJELOMIČNE PROTEZE“
 
IV.
     Nastupno predavanje ocjenjuje stručno povjerenstvo Fakultetskog vijeća u sastavu:
1. Prof.dr.sc. Vlado Carek
2. Prof.dr.sc. Adnan Ćatović
3. Prof.dr.sc. Vjekoslav Jerolimov
V.
     Ova obavijest o nastupnom predavanju oglašuje se na oglasnim pločama Stomatološkog fakulteta, Rektorata Sveučilišta u Zagrebu i na web stranicama Sveučilišta i Stomatološkog fakulteta.
 
D e k a n:
Prof.dr.sc. Dragutin Komar
Tomislav Čohar
Objavljeno: 7. 10. 2009. u 09:54
Popis obavijesti