Dekan Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sukladno s odredbom članka 2. stavak 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, (NN, broj: 129/05), određuje
 
N A S T U P N O   P R E D A V A N J E
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje d o c e n t a
 
I.
Nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima Stomatološkog fakulteta održat će pristupnik
Dr.sc. VLAHO BRAILO
viši asistent Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 
II.
Nastupno predavanje ima pristupnik u svezi s prvim izborom u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 
III.
Nastupno predavanje održat će se
 
dana 7. (ponedjeljak) lipnja 2010. godine od 17,30 do 18,15 sati
u predavaonici, Gundulićeva 5
 
Tema nastupnog predavanja je
 
„ORALNA MEDICINA U BOLNIČKOJ PRAKSI I TRANSPLANTACIJSKA MEDICINA“
 
IV.
Nastupno predavanje ocjenjuje stručno povjerenstvo Fakultetskog vijeća u sastavu:
1.    Doc.dr.sc. Vanja Vučićević Boras
2.    Doc.dr.sc. Ivan Alajbeg
3.    Prof.dr.sc. Renata Zadro
Tomislav Čohar
Objavljeno: 4. 6. 2010. u 12:27
Popis obavijesti