Dekan Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sukladno s odredbom članka 2. stavak 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, (NN, broj: 129/05), određuje

 
N A S T U P N O   P R E D A V A N J E
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje  d o c e n t a
 
I.
     Nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima Stomatološkog fakulteta održat će pristupnik
Dr.sc. MARIO ZOVAK
asistent Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 
II.
     Nastupno predavanje ima pristupnik u svezi s prvim izborom u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 
III.
     Nastupno predavanje održat će se
 
dana 3. (ponedjeljak) listopada 2011. godine od 17,00 do 17,45 sati
u predavaonici Fakulteta, Gundulićeva 5
 
     Tema nastupnog predavanja je
 
„KOMPLIKACIJE KIRURŠKOG LIJEČENJA KOLOREKTALNOG KARCINOMA“
 
IV.
     Nastupno predavanje ocjenjuje stručno povjerenstvo Fakultetskog vijeća u sastavu:
1.     Prof.dr.sc. Miroslav Bekavac Bešlin
2.     Prof.dr.sc. Ivan Krolo
3.     Prof.dr.sc. Leonardo Patrlj
 
V.
     Ova obavijest o nastupnom predavanju oglašuje se na oglasnim pločama Stomatološkog fakulteta, Rektorata Sveučilišta u Zagrebu i na web stranicama Sveučilišta i Stomatološkog fakulteta.
 
 
                                                                                                             D e k a n
 
                                                                                                Prof.dr.sc. Dragutin Komar
Tomislav Čohar
Objavljeno: 23. 9. 2011. u 09:32
Popis obavijesti