Dekan Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sukladno s odredbom članka 2. stavak 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, (NN, broj: 129/05), određuje
 
N A S T U P N O   P R E D A V A N J E
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta
 
I.
     Nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima Stomatološkog fakulteta održat će pristupnik
 
Dr.sc. DOMAGOJ ŽABAROVIĆ
viši asistent Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 
II.
     Nastupno predavanje ima pristupnik u svezi s prvim izborom u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 
III.
     Nastupno predavanje održat će se
 
dana 12. (četvrtak) travnja 2012. godine od 9:45 do 10:30 sati
u Predavaonici Stomatološkog fakulteta, Gundulićeva 5
 
     Tema nastupnog predavanja je
 
„USKLAĐIVANJE OKLUZIJE NA PROTEZAMA – REMONTAŽA U ARTIKULATORU“
 
IV.
     Nastupno predavanje ocjenjuje stručno povjerenstvo Fakultetskog vijeća u sastavu:
1.     Prof.dr.sc. Melita Valentić-Peruzović
2.     Prof.dr.sc. Denis Vojvodić
3.     Prof.dr.sc. Ivone Uhač
4.     Prof.dr.sc. Sonja Kraljević Šimunković, kao zamjena
 
V.
     Obavijest o nastupnom predavanju oglašuje se na oglasnim pločama Stomatološkog fakulteta, Rektorata Sveučilišta u Zagrebu i na web stranicama Sveučilišta i Stomatološkog fakulteta.
 
                                                                                                             D e k a n
 
                                                                                                Prof.dr.sc. Dragutin Komar
Tomislav Čohar
Objavljeno: 5. 4. 2012. u 11:10
Popis obavijesti