Dekan Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sukladno s odredbom članka 2. stavak 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, (NN, broj: 129/05), određuje

 
N A S T U P N O   P R E D A V A N J E
za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje  d o c e n t a
 
I.
     Nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima Stomatološkog fakulteta održat će pristupnik
 
Dr.sc. JOSIPA - SANJA GRUDEN - POKUPEC ,
naslovni viši asistent Medicinskog fakulteta u Splitu
 
II.
     Nastupno predavanje ima pristupnika u svezi s prvim izborom u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta na studiju dentalne medicine Medicinskog fakulteta u Splitu.
 
III.
     Nastupno predavanje održat će se
 
dana 12. (četvrtak) svibnja 2011. godine od 17:00 do 17:45 sati
u predavaonici Fakulteta, Gundulićeva 5
 
     Tema nastupnog predavanja je
 
„MUKOKUTANE BULOZNE BOLESTI“
 
IV.
     Nastupno predavanje ocjenjuje stručno povjerenstvo Fakultetskog vijeća u sastavu:
1.     Prof.dr.sc. Marinka Mravak Stipetić
2.     Doc.dr.sc. Vanja Vučićević Boras
3.     Prof.dr.sc. Dolores Biočina Lukenda
 
V.
     Ova obavijest o nastupnom predavanju oglašuje se na oglasnim pločama Stomatološkog fakulteta, Rektorata Sveučilišta u Zagrebu i na web stranicama Sveučilišta i Stomatološkog fakulteta.
 
                                                                                                            D e k a n:
                                                                                                Prof.dr.sc. Dragutin Komar 
Tomislav Čohar
Objavljeno: 5. 5. 2011. u 12:36
Popis obavijesti