O Knjižnici

Središnja stomatološka knjižnica

Misija

Dobro došli na stranice Središnje stomatološke knjižnice Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Središnja stomatološka knjižnica je visokoškolska knjižnica koja čini dio nacionalnog sustava znanosti i visokog obrazovanja.


Na ovim stranicama dobit ćete osnovne informacije o Knjižnici, njenom fondu, funkcioniranju, informativnim pomagalima, te brojne referentne i referalne informacije namijenje djelatnicima Fakulteta, studentima i svima kojima su potrebne.

 

Misija

 • osiguranje dostupnosti knjižnične građe.
 • osiguranje dostupnosti informacija temeljenih na znanju.
 • potpora redovnom i cjeloživotnom obrazovanju.
 • potpora znanstveno-istraživačkom radu.
 • potpora stvaranju društva znanja.

Vizija

 • aktivan partner u stvaranju, prijenosu i usvajanju znanja.
 • dio integriranog sveučilišnog knjižničnog sustava.
 • automatizirano poslovanje do usluge samoposluživanja.

Pitajte knjižničara

Djelatnici

 • dr. sc. Ivana Pažur, knjižničarski savjetnik, voditeljica Knjižnice
 • Maja Kozina, pomoćna knjižničarka

Radno vrijeme

 • knjižnica: 8-20 sati
 • posudba: 8-14 sati

Povijest

Knjižnica Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nastala je izdvajanjem knjižnog fonda Zavoda za odontologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Nakon reorganizacije nastave stomatologije na Sveučilištu u Zagrebu 1962. godine Sabor SR Hrvatske osniva Stomatološki fakultet, a u ožujku 1964. god. otvorena je biblioteka Fakulteta na trećem katu dvorišne zgrade. Biblioteku je organizacijski ustrojio Knjižnični odbor Fakulteta. Projekt namještaja izveo je inž. Valdemar Balley, a police izradila Stolarska radionica Halapija. Ukupna površina dviju prostorija iznosila je 36 m2.

Osamdesetih godina stekla je status središnje knjižnice za područje stomatologije u Republici Hrvatskoj te promijenila ime u Središnja stomatološka knjižnica.
U siječnju 2003. god. preselila je u novouređeni prostor u prizemlju gdje je organiziran korisnički prostor sa 16 radnih mjesta od kojih je 6 opremljeno računalima. Na galeriji istog prostora organizirana je studentska informatička učionica s 10 radnih mjesta opremljenih računalima.

Fond

Građa je organizirana i smještena po zbirkama u slobodnom pristupu.

Zbirka knjiga je smještena uz informacijski pult. Za sadržajnu obradu knjiga koristi se National library of medicine klasifikacija, a knjige su na policma raspoređene po stručnim skupinama tj. po sadržaju koji obrađuju. Za predmetnu obradu koristi se MeSH tezaurus pojmova (Medical subject headings). U fondu Knjižnice korisnicima stoji na raspolaganju oko 3.500 svezaka monografskih publikacija.

Referentna zbirka izdvojena je u dva zasebna ormara radi bolje dostupnosti korisnicima.

Zbirka ocjenskih radova smještena je ispod Studentske informatičke učionice, a sastoji se od četiri zasebne cjeline:

 1. Zbirka diplomskih radova
 2. Zbirka magistarskih radova 
 3. Zbirka poslijediplomskih specijalističkih radova
 4. Zbirka disertacija

Radovi su razvrstani abecedom autora. Svi radovi su uneseni u Bazu podataka ocjenskih radova obranjenih na Stomatološkom fakultetu. Bazu je moguće pretražiti po autoru, mentoru, katedri/zavodu, tipu rada i riječima iz naslova rada, a ažurira se dnevno.

Zbirka časopisa smještena je ispod galerije, a Knjižnica posjeduje bogatu zbirku od preko 120 naslova časopisa iz stomatologije i srodnih područja. Časopisi su razvrstani abecedom naslova, a unutar naslova kronološki.

Prostor, oprema, korisnici i usluge

Korisnicima stoji na raspolaganju fotokopirni stroj, šest korisničkih računala, jedan pisač. Čitaonički prostor ima dvanaest radnih mjesta za djelatnike Fakulteta dok je, kao zasebna cjelina, na galeriji smještena Studentska informatička učionica s deset radnih mjesta. Radno vrijeme učionice je od 9:30 do 18:00 sati.

SSK je prvenstveno orjentirana zadovoljavanju informacijskih potreba djelatnika Fakulteta i studenata stomatologije. Osim navedenih, usluge Knjižnice mogu koristiti specijalizanti i stažisti te vanjski korisnici iz srodnih institucija.

 • Davanje referentnih i referalnih informacija
 • Informiranje putem web stranica Knjižnice
 • Posudba građe
 • Osiguravanje mogućnosti fotokopiranja građe
 • Dobava građe međuknjižničnom posudbom
 • Edukacija korisnika
 • Pretraživanja baza podataka - obavljaju se za zaposlenike Fakulteta u svrhu izbora u viša zvanja. Uz zahtjev je obvezno dostaviti kompletan popis radova, a Knjižnica izdaje potvrde o referiranosti članaka u Current Contens-u od 1993 do danas i potvrde o citiranosti autora/članaka u citatnoj bazi Web of Science (WoS) za razdoblje 1991. do danas.

Suradnja

Knjižnica je od 1997. godine uključena u projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Sustav znanstvenih informacija - podsustav biomedicina. U projekt je uključeno deset biomedicinskih knjižnica pod vodstvom Središnje medicinske knjižnice. Najvažniji cilj je bio stvaranje skupnih kataloga dostupnih preko interneta (OPAC - open access cataloging) koji još nije realiziran u svim segmentima za sve knjižnice suradnice.

Prvi samostalni projekt je organizacija i stvaranje baze podataka dipomskih radova obranjenih na Stomatološkom fakutetu. Bazu je moguće pretraživati po autoru, mentoru, katedri/zavodu, te po riječima iz naslova. Čim je baza testirana pristupilo se njenom proširenju na sve ocjenske radove tako da ona danas obuhvaća i magistarske radove kao i disertacije.

Pravilnik

Na XII sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 28. listopada 2004. godine usvojen je Pravilnik Središnje stomatološke knjižnice Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na temelju pravilnika priređen je Kućni red koji sadrži opća pravila i kratak izvod iz pravilnika.